Informační proužek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky („obchodní podmínky“) společnosti

 • Contexta s.r.o. - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a metodické centrum
 • IČ: 074 62 468
 • DIČ: CZ 074 62 468
 • se sídlem: Mírové náměstí 11/3, 412 01 Litoměřice
 • zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 42345           
 • kontaktní údaje: Mírové náměstí 11/3, 412 01 Litoměřice
 • email: objednavky@contexta.cz
 • telefon: +420 728 044 952
 • www: contexta.cz

(„prodávající“)

1.2 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti („kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.contexta.cz/eshop („internetový obchod“).

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4 Kromě těchto podmínek se vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí českými zákony, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.5 Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. Pokud vztah založený kupní smlouvou (včetně obchodních podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak je sjednáno, že takový vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Informace o zboží a cenách

2.1 Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2.2 Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.3 V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4 Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

2.5 V případě, kdy je u zboží uvedena cena zjevně chybná, není prodávající povinen za takto zjevně chybně uvedenou cenu zboží dodat a v případě, kdy již byla mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena smlouva, je oprávněn od ní odstoupit. 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.2 Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.  

3.3 Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

3.4 Před závazným odesláním objednávky můžete libovolně kontrolovat a případně měnit jakékoliv údaje. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

3.5 Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího společně s obchodními podmínkami ve formátu pdf.

3.6 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

3.7 Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

3.8 V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

3.9 Pokud objednávka kupujícího obsahuje nepravděpodobné nebo neobvyklé údaje (např. vysoká cena nebo množství), je prodávající oprávněn před přijetím objednávky kupujícího kontaktovat s žádostí o dostatečné potvrzení objednávky. V takovém případě je smlouva uzavřena až doručením tohoto dodatečného potvrzení.

4. Zákaznický účet

4.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

4.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

4.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

4.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.

4.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

5. Platební podmínky a dodání zboží

5.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

 • platbou převodem na bankovní účet prodávajícího č. 115-8041290207/0100, vedený u Komerční banky,
 • platební kartou online; předem přes platební bránu,
 • dobírkou v hotovosti.

5.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3 V případě platby převodem na bankovní účet je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

5.4 Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

5.5 Zboží, u kterého je uvedeno „skladem“, má prodávající k dispozici a odesílá jej co možná nejdříve. V případě, že si dodávka výjimečně vyžádá delší období, prodávající kupujícího o takovém zpoždění informuje. Pokud není dohodnuto jinak, prodávající zboží dodá vždy do 30 dnů od uzavření smlouvy, v opačném případě může kupující odstoupit od Smlouvy a prodávající vrátí kupujícímu uhrazenou cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu, pokud je kupující hradil.

5.6 Zboží je kupujícímu dodáno:

 • na adresu určenou kupujícím v objednávce;
 • prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil;
 • osobním odběrem v provozovně prodávajícího po předchozí domluvě;
 • e-mailem na e-mailovou adresu určenou kupujícím v objednávce (u digitálního obsahu).

5.7 Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.

5.8 Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.9 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.10 Prodávající tímto doporučuje kupujícímu, aby při převzetí zboží od přepravce kupující zkontroloval neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámil přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.11 Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

5.12 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

6. Odstoupení od smlouvy

6.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

6.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
  • Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil,
 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a prodávající mu poskytl potvrzení.

6.3 Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující jednoznačně prohlásit vůči prodávajícímu, že odstupuje od smlouvy, a to ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6.4 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

6.5 Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6.7 Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.8 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.9 Zboží (mimo výše uvedené výjimky) si může kupující vyzkoušet, ale pouze tak, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako by si ho prohlížel v kamenném obchodě. Pokud zboží bude kupující zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak sníží jeho hodnotu, může prodávající kupujícímu vrátit částku poníženou o to, aby prodávající zboží uvedl do původního stavu tak, aby ho mohl prodat dalším zákazníkům.

6.10 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Toto se netýká zboží, u kterého je výslovně uvedena delší doba dodání. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

6.11 V případě, kdy kupující obdržel spolu se zbožím od prodávajícího nějaké bezplatné plnění, dárek, je kupující v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit prodávajícímu i toto zboží.

7. Práva z vadného plnění

7.1 Prodávající odpovídá za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídá za to, že zboží:

 1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 2. je vhodné k účelu, pro který ho kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
 3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

7.2 Dále odpovídá za to, že vedle ujednaných vlastností:

 1. je zboží vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 2. zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 3. je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat;
 4. zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

Za poslední uvedené čtyři body prodávající neodpovídá v případě, že prodávajícího před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.3 Kupující může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu kupující vytknul oprávněně.

7.4 Ustanovení uvedená v předchozích odstavcích obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

Postup reklamace

7.5 V případě výskytu vady může kupující zboží reklamovat a požadovat odstranění vady:

 1. dodání nové věci; nebo
 2. opravu věci,

ledaže je pro prodávajícího zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může prodávající odmítnout vadu odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

7.6 Kupující má právo odstoupit od smlouvy:

 1. pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby kupujícímu nezpůsobil značné obtíže;
 2. když se vada projeví opakovaně, což znamená třikrát a více;
 3. pokud je vada podstatným porušením smlouvy;
 4. když je z prohlášení prodávajícího nebo okolností zjevné, že vadu neodstraní v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

7.7 Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, pokud vada zboží není významná.

7.8 Kupující může vytknout vadu přímo prodávajícímu. Pokud je ale k opravě určený někdo jiný (např. servis), kdo je k dispozici v okolí prodávajícího nebo v místě, které je kupujícímu bližší, vytkne kupující vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.9 Reklamaci může kupující uplatnit např. elektronicky na objednavky@contexta.cznebo dopisem/osobně na adrese Mírové náměstí 11/3, 412 01 Litoměřice. Při uplatnění reklamace kupující prodávajícímu sdělí:

 1. kontaktní údaje kupujícího;
 2. popis vady zboží (např. květináč praskl na sluníčku);
 3. požadovaný způsob vyřízení reklamace (např. požaduji nový květináč).

7.10 Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat elektronické písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje kupující a kontaktní údaje, aby mohl prodávající informovat kupujícího o vyřízení reklamace.

Vyřízení reklamace

7.11 Pokud je kupujícím spotřebitel, reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Pokud 30denní lhůta nebude ze strany prodávajícího dodržena, má kupující právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

7.12 Pokud je kupujícím podnikatel, pak prodávající rozhodně o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřeba odborné posouzení, co nejdříve. Prodávající v přiměřené lhůtě reklamaci kupujícího – podnikatele posoudí a zašle kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně i odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.13 Prodávající ve výše uvedené lhůtě písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace a vydá kupujícímu elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení o zamítnutí reklamace.

7.14 V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace, kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, v opačném případě nemusí být přiznány. Pokud je kupujícím podnikatel, nemá právo na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s uplatněním reklamace.

7.15 Za vadu zboží se nepovažuje překážka způsobena vyšší mocí.

7.16 Před prvním použitím některého zboží je kupující povinen prostudovat návod k použití, pokud ho prodávající zašle elektronicky nebo spolu se zbožím, a následně se informacemi z něj řídit. V opačném případě se totiž kupující vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním zboží poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.

7.17 Pokud je kupujícím podnikatel (nakupuje zboží na IČ nebo na firmu), na zboží zakoupené podnikatelem od podnikatele neplatí práva z vadného plnění jako u spotřebitele. Prodávající odpovídá pouze za vady, které má věc v okamžiku převzetí, i když se tyto vady projeví až po převzetí. Kupující podnikatel je navíc povinen si zboží bez odkladu překontrolovat a případné zjištěné závady (které lze kontrolou zjistit) bez zbytečného odkladu vytknout.

8. Záruka za jakost

8.1 Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

9. Doručování

9.1 Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

9.2 Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

10. Osobní údaje

10.1 S osobními údaji zachází prodávající v souladu s právními předpisy. Všechny informace, které kupující sdělí prodávajícímu, jsou důvěrné a prodávající s nimi bude tak zacházet.

10.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů zde.

11. Mimosoudní řešení sporů a živnostenské oprávnění

11.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: COI. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.

12.3 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

12.4 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

12.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.6 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a na vyžádání kupujícího ji prodávající poskytne.

12.7 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, jejich aktuální znění najdete vždy na webových stránkách prodávajícího. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

12.8 Přílohou obchodních podmínek je vzorový Formulář pro odstoupení od smlouvy zde.

 

Tyto Podmínky platí od 17. 2. 2023

Znění obchodních podmínek platných od 1. 5. 2020 do 16. 2. 2023 zde